ที่พักหลวงพระบาง
    ที่พักวังเวียง
    ที่พักปากเซลาวใต้
    ที่พักเวียงจันทน์
    ที่พักเซียงขวาง
    ที่พักปากแบง
    ที่พักเมืองเว้
    ที่พักเมืองดานัง
      แขวงอุดมไซย
      แขวงหัวพัน
      แขวงหลวงน้ำทา
      แขวงพงสาลี
      แขวงบ่อแก้ว
      แขวงบ่อลิคำไซ
      แขวงไซยะบุรี
      แขวงคำม่วน
      แขวงสะหวันนะเขต
      แขวงจำปาสัก
      แขวงเซียงขวาง
      แขวงหลวงพระบาง
      แขวงเวียงจันทน์
      พิพิธภัณฑ์ต็วลซฺแลง
      ที่มาของชื่อพนมเปญ
      ขอมคือชื่อทางวัฒนธรรม
      ประวัติศาสตร์กัมพูชา
      ปราสาทบายน
      ปราสาทนครวัด
      สุดยอดปราสาทที่พลาดไม่ได้
      การเตรียมตัวไปเที่ยว
      เมืองพระตะบอง
      เมืองเสียมเรียบ
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 23
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 1,721
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 177,597
  ด่านพรหมแดน จุดผ่อนปรน ชั่วคราว สากล ถาวร ชายแดน ไทย ลาว
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่1 หนองคาย-เวียงจันทน์
จำนวนผู้เข้าชม 4336 คน
สะพานมิตรภาพไทย - ลาวแห่งที่1 หนองคาย-เวียงจันทน์

 
สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 1 หนองคาย-ท่านาแล้ง เวียงจันทน์ เป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงตอนล่างขนาดใหญ่แห่งแรก เชื่อมระหว่างหนองคาย ประเทศไทย กับนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยรัฐบาลออสเตรเลียได้มอบงบประมาณสนับสนุนจำนวน 42 ล้านดอลล่าร์ออสเตรเลีย ในการสำรวจความเป็นไปได้ การออกแบบ และการก่อสร้าง ระหว่างปี พ.ศ. 2534-2537
 
นับตั้งแต่เปิดใช้ สะพานมิตรภาพแห่งนี้ได้สร้างประโยชน์ให้กับประเทศเพื่อนบ้านทั้งสองทั้งในแง่เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การคมนาคมและขนส่ง สะพานไม่เพียงแต่เชื่อมโยงพื้นที่ของสองประเทศในทางกายภาพ แต่ยังเชื่อมโยงจิตใจและส่งเสริมสายสัมพันธ์ระหว่างประชาชนชาวไทยและชาวลาว สะพานแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนสัญญลักษณ์แห่งมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างออสเตรเลีย ไทย และลาว
 
ประวัติของสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1
 
พ.ศ. 2499 – กำเนิดแนวความคิดในการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงเพื่อเชื่อมระหว่างประเทศไทยและลาว
พ.ศ. 2531 - ฯพณฯ พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรีไทยในขณะนั้นได้เดินทางไปเยือนลาว ผู้นำคณะรัฐบาลของทั้งสองฝ่ายออกแถลงการณ์ร่วมตกลงในหลักการให้มีการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงเพื่อเชื่อมหนองคาย-เวียงจันทน์
พ.ศ. 2532 – ฯพณฯ โรเบิร์ต ฮอว์ค นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียในขณะนั้น เดินทางมาเยือนประเทศไทย และออกแถลงการณ์ในนามรัฐบาลออสเตรเลียที่จะสนับสนุนเงินช่วยเหลือค่าก่อสร้างสะพานผ่านความร่วมมือระหว่างผู้แทนจากไทยและลาว
มกราคม พ.ศ. 2533 - มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกัน ณ ทำเนียบรัฐบาลของไทย บริษัทออสเตรเลีย Maunsell and Partners และบริษัท Sinclair Knight and Partners ได้รับว่าจ้างให้ศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างสะพาน
ตุลาคม พ.ศ. 2534 - รัฐบาลออสเตรเลียคัดเลือกบริษัทออสเตรเลีย John Holland Construction Pty Ltd ให้ดำเนินการเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างสะพานร่วมกับบริษัท Kin Sun ประเทศไทย
พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 – พิธีเปิดโครงการก่อสร้างสะพาน สะพานใช้เวลาก่อสร้างประมาณสองปีครึ่ง
8 เมษายน พ.ศ. 2537 – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทย – ลาว ร่วมกับ ฯพณฯ หนูฮัก พูมสะหวัน ประธานประเทศแห่งสปป. ลาวในขณะนั้น และ ฯพณฯ พอล คีตติง นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียในขณะนั้น
23 เมษายน พ.ศ. 2537 - สะพานมิตรภาพเปิดใช้งานเพื่อการจราจร
5 มีนาคม พ.ศ. 2552 - พิธีเปิดการเดินรถไฟไทย-ลาวบนสะพานมิตรภาพ ช่วยส่งเสริมการคมนาคมระหว่างสองประเทศ
29 เมษายน พ.ศ. 2552 – ออสเตรเลีย ไทย และลาว ร่วมเฉลิมฉลอง 15 ปี ของการเปิดใช้สะพาน
ลักษณะของสะพาน
 
สะพานแห่งนี้เป็นแบบคอนกรีตอัดแรง เสริมเหล็กแบบ Box Girder มีความยาวทั้งสิ้น 1170 เมตร พื้นผิวจราจรประกอบด้วยช่องจราจร 2 ช่องทาง กว้างช่องทางละ 3.5 เมตร. มีช่องทางเดินทั้งสองข้าง ข้างละ 1.5 เมตร และช่องทางเดินรถไฟตรงกลางกว้าง 1 เมตร ช่วงแม่น้ำประกอบด้วยตอม่อ 6 ตอม่อ ระยะห่างระหว่างตอม่อสะพานช่วงกลางแม่น้ำ 105 เมตร ช่วงบนฝั่งทั้ง 2 ข้าง ประกอบด้วยตอม่อ 8 ตอม่อในฝั่งไทย และ 7 ตอม่อในฝั่งลาว
 
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
 
สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งแรกนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและลาว และยังส่งเสริมสายสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างสองประเทศ สะพานแห่งนี้อำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าซึ่งแต่เดิมขนถ่ายกันโดยใช้แพขนานยนต์ และยังเป็นการเปิดทางออกสู่ทะเลโดยสะดวกให้กับประเทศลาว สะพานแห่งนี้ยังคงความสำคัญในด้านการค้า และยังเป็นสัญญลักษณ์แห่งเจตจำนงของออสเตรเลียในการให้ความร่วมมือเพื่อพัฒนาภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 
ก่อนการเปิดใช้สะพาน สถิติการนำเข้า - ส่งออกผ่านด่านศุลกากรหนองคาย ในปีงบประมาณ 2536 มีมูลค่ารวม 3.6 พันล้านบาท ในปี 2537 มูลค่าได้เพิ่มขึ้น 34 เปอร์เซ็นต์ เป็น 4.8 พันล้านบาท และเพิ่มเป็น 5.3 พันล้านบาทในปี 2538 สถิติล่าสุดในปีงบประมาณ 2554 แสดงมูลค่ารวมการนำเข้า-ส่งออกผ่านด่านศุลกากรหนองคายซึ่งสูงถึง 43 พันล้านบาท
 
ด้านการคมนาคม ในปีงบประมาณ 2537 มีพาหนะเข้าประเทศไทยผ่านด่านมิตรภาพไทย - ลาว จำนวน 13,518 คัน และออกจำนวน 13,455 คัน ต่อมาภายหลังจากเปิดใช้สะพานแห่งนี้ จำนวนพาหนะเข้า-ออก ได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยในปีงบประมาณ 2538 มีพาหนะเข้า 47,293 คัน และออก 48,658 คัน สถิติล่าสุดประจำปีงบประมาณ 2554 มีพาหนะเข้าถึง 419,659 คันและออก 424,841 คัน
 
ด้านจำนวนจำนวนคนเข้า - ออก ผ่านด่านสะพานมิตรภาพไทย - ลาว ในปีงบประมาณ 2537 มีคนเดินทางเข้าจำนวน 55,085 คน และ ออก 50,100 คน ต่อมาในปีงบประมาณ 2538 ตัวเลขเพิ่มสูงขึ้นโดยมีคนเดินทางเข้าถึง 293,126 คน และออก 292,462 คน สำหรับในปีงบประมาณ 2554 มี คนเดินทางเข้าจำนวน 2,713,495 คน และออก 2,657,100 คน
 
แหล่งที่มาของข้อมูล
 
กระทรวงการต่างประเทศและการค้าประเทศออสเตรเลีย สถานทูตออสเตรเลียประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รายงานข้อมูลสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1 โดยสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ กระทรวงพาณิชย์ ประเทศไทย และด่านศุลกากรหนองคาย
ด่านพรหมแดน จุดผ่อนปรน ชั่วคราว สากล ถาวร ชายแดน ไทย ลาว
- รวมจุดผ่านแดน ผ่อนปรน ไทย-ลาว ต่างๆ
- จุดผ่านแดนถาวรช่องเม้ก
- สะพานมิตรภาพไทย-ลาว นครพนม-ท่าแขก คำม่วน แห่งที่3
- สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แม่น้ำโขง มุกดาหาร-สะหวันนะเขต แห่งที่ 2
- สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่1 หนองคาย-เวียงจันทน์
- จุดผ่านแดนถาวรบ้านคกไผ่
- จุดผ่านแดนถาวรบ้านเชียงคาน
- จุดผ่านแดนถาวรบ้านปากห้วย
- ด่านพรมแดนห้วยโก๋น–น้ำเงิน น่าน
- สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แม่น้ำโขง เชียงของ แห่งที่ 4
ดูทั้งหมด

  ทัวร์ลาว   ทัวร์เวียดนาม   ทัวร์สิบสองปันนา คุนหมิง   ทัวร์จีน
แอลทูบี ทราเวล ใบประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 51/00600
สาขา 1 ที่ตั้ง 205 หมู่ 1 ต.บ้านเกาะ ซอย 17 ถนน สุรนารายณ์ อ.เมือง นครราชสีมา 30000
สาขา 2 ที่ตั้ง 9 หมู่ 1 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร อุบลราชธานี 34350
Engine by MAKEWEBEASY